Põlisrahvaste arengu keskus MTÜ eetilise tegevuse põhimõtted


Põlisrahvaste arengu keskus MTÜ järgib oma tegevuses kodanikuühenduste eetilise tegevuse üldtunnustatud põhimõtteid, mis on lühidalt kokkuvõetud 7. aprillil 2002.a. toimunud Eesti Mittetulundusühenduste Suurkogul vastuvõetud eetikakoodeksis.

Põlisrahvaste arengu keskus MTÜ väärtustab ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutseb nendest väärtustest lähtudes.

Põlisrahvaste arengu keskus MTÜ  koostöö põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel.

Põlisrahvaste arengu keskus MTÜ  juhtimisel ja igapäevategevuses järgitakse demokraatlikkuse põhimõtet.

Oma tegevuses ilmutab Põlisrahvaste keskus MTÜ kodanikujulgust ja hoolivust, millele viitavad ka ühingu eesmärgid (sh põlisrahvaste õiguste eestkoste).

Põlisrahvaste arengu keskus MTÜ kasutab oma kasutuses olevaid vahendeid ja varasid heaperemehelikult ja säästlikult.

Põlisrahvaste arengu keskus MTÜ tegutseb avalikes huvides, ühingu tegevus on avatud ja läbipaistev ning ühing on igal hetkel valmis selle kohta aru andma ja vastutust kandma.

Põlisrahvaste arengu keskus MTÜ on oma tegevustes ja otsustes sõltumatu.

Põlisrahvaste arengu keskus MTÜ täidab endale võetud kohustusi parimal võimalikul viisil ning peab kinni nii kirjalikest kui suulistest kokkulepetest.

Põlisrahvaste arengu keskus MTÜ lähtub oma tegevuses sallivuse põhimõttest – ühing tunnustab mõtteviiside ja eesmärkide erinevust ja mitmekesisust ega halvusta teisi ühinguid ega isikuid nendest lähtuvalt.


EST