«Sana 2019: kodanikuühiskonna võrgustik põliskeelte säilimiseks ja taaselustamiseks» alustas soome-ugri keeleaktivismi heade praktikate kogumist, eesmärgiga kaasata neid veebipublikatsiooni, mis ilmub ÜRO rahvusvahelise põliskeelte aasta 2019 raames.  

Publikatsiooni peamiseks ülesandeks on esitleda rahvusvahelisele lugejaskonnale häid praktikaid kogukonnapõhisest keeleaktivismist soome-ugri põlisrahvaste seas. Veebiväljaanne kujutab endast soome-ugri rahvaste panust ÜRO rahvusvahelisse põliskeelte aastasse 2019 ning see aitab edendada koostööd keeleaktivistidega üle maailma, sh soome-ugri rahvaste endi vahel. SANA 2019 projektimeeskond soovib publikatsiooniga näidata, et vaatamata paljudele raskustele soome-ugri põliskeelte säilimise tagamisel on soome-ugri rahvaste seas ka positiivseid näiteid kogukonnapõhisest keeleaktivismist, mida on võimalik kohandada ka teistele keeltele ja piirkondadele. Seega aitab publikatsioon motiveerida keeleaktiviste nii soome-ugri maailmast kui väljaspool seda jätkata selle olulise tööga.

Publikatsiooni sisu põhineb peamiselt kohaliku tasandi keelaktivismi heade näidete juhtumiuuringutel, sh koos toetava pildi- ja multimeediasisuga. Veebipublikatsioon avaldatakse inglise ja vene keeles 2019. a aprillis www.sana2019.ee leheküljel, lisaks valmib lühem paberversioon. Publikatsiooni esitletakse ning levitatakse erinevate rahvusvaheliste kanalite, sh ÜRO ja eelkõige UNESCO kanalite kaudu.  

SANA 2019 meeskond kutsub üles kõiki Eesti soome-ugri põliskeelte, sh murdekeelte (võru, seto, mulgi, kihnu jt) edendajaid esitama omapoolsed heade näidete ettepanekud veebipõhise ankeedi kaudu hiljemalt 15. veebruariks, 2019.  

Eestikeelse veebiankeedi saab täita siin:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqR8QaG_Lii5oNv0Cdy0qsboGoy1ZyIl2095R9cZFTgi7YVw/viewform  

SANA 2019 projektist

Projekt "SANA 2019: kodanikuühiskonna võrgustik põlisrahvaste keelte taaselustamiseks" ühendab organisatsioone soome-ugri põlisrahvaste keelte säilimiseks ja taaselustamiseks Läänemere piirkonnas. Projekti elluviimine kattub ajaliselt ÜRO rahvusvahelise põlisrahvaste keelte aastaga 2019, millele projekt annab omapoolse sisulise panuse. SANA 2019 ühendab järgnevat seitset partnerorganisatsiooni: Assotsiatsioon "EHHO" (juhtpartner), põlisrahvaste toetuse ja rahvadiplomaatia keskus "Nuori Karjala", Karjala Keele Kodu (Karjala Vabariik); isurite ühendus Šoikula (Leningradi oblast), MTÜ Põlisrahvaste Arengu Keskus ("URALIC"), Seto Kultuuri Fond (Eesti) ja soome saamide organisatsioon Giellabalggis ry. Projekti rahastab Põhjamaade Ministrite Nõukogu.  

Rohkem infot:  

Oliver Loode (SANA 2019 piirkondlik koordinaator Eestis, Lätis ja Soomes: oliver.loode@uralic.org , tel. 513 2992